Klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

 
Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy z zakresu prawa administracyjnego, w tym:
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej
 • przygotowania skarg i reprezentacji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • sporządzania opinii oraz analiz, wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych

Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym:

 • nieruchomości i ruchomości (ustalenia własności rzeczy, ustanawiania i zniesienia współwłasności, zasiedzenia, postępowania wieczystoksięgowego)
 • odszkodowań (np. dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce medycznej oraz dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia związanego z wypadkiem komunikacyjnym)
 • zobowiązań (sporządzania, analizowania, dochodzenia i zabezpieczania roszczeń pochodzących z umów, dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień z umów oraz czynów niedozwolonych, windykacji należności, ochrony praw dłużnika, dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia związanego z wypadkiem przy pracy)
 • spadków (dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia na podstawie testamentu, zachowków).

Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy z zakresu prawa karnego, w tym:

 • obronę w sprawach karnych oraz w postępowaniach o wykroczenia
 • udział w postępowaniach z udziałem nieletnich
 • pomoc prawną pokrzywdzonym, w tym reprezentację w postępowaniach przygotowawczych i sądowych oraz sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • pomoc prawną i reprezentację skazanych w postępowaniach wykonawczych, dotyczących odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary, odbywania kary w warunkach dozoru elektronicznego, wznowienia postępowania oraz zmierzających do uzyskania odszkodowań za niesłuszne skazanie i złe warunki izolacyjne

Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym:

 • sporządzania i analizowania umów o pracę
 • dochodzenia wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych
 • spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • dochodzenia roszczeń w przypadku dyskryminacji lub mobbingu pracownika
 • spraw przeciwko ZUS dot. zasiłków macierzyńskich, rodzicielskich, chorobowych, praw emerytalnych

Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

 • dotyczące małoletnich, w tym:
 • uznania/ zaprzeczenia rodzicielstwa
 • ustalenia/zmiany kontaktów
 • pozbawienia/ograniczenia władzy rodzicielskiej
 • ustalenia/zmiany wysokości alimentów
 • wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • przysposobienia (adopcji)
 • dotyczące małżonków:
 • uzyskania zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego
 • opiniowania kontraktów małżeńskich
 • ustanawiania alimentów dla małżonka
 • przeprowadzania postępowania w sprawie separacji lub rozwodu
 • dochodzenia eksmisji małżonka
 • podziału majątku wspólnego
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie:
 • przeprowadzania postępowania w sprawie ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego
 • ustanowienia kuratora lub opiekuna

Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy z zakresu prawa dotyczącego konsumentów, w tym:

 • ochrona konsumenta
 • sprzedaż konsumencka
 • zawieranie umów na odległość

Oferta dla osób prywatnych obejmuje sprawy dotyczące prawa spadkowego, w tym:

 • dziedziczenia ustawowego
 • dziedziczenia na podstawie testamentu
 • prawa do  zachowku
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • działu spadku
 • zbycia spadku
 • umów dot. dziedziczenia
 • wykonania spisu inwentarza

Dane kontaktowe:

Kancelarie Adwokackie
Al. Powstańców Wlkp. 12 | 64-920 Piła

adwokat Anna Frąk, tel. 505 186 749
adwokat Olga Wiśniewska-Huszek, tel. 604 790 536
Email.: kancelaria@adwokat-pila.com.pl
Email: huszek@adwokat-pila.com.pl
Email: frak@adwokat-pila.com.pl

filia kancelarii:
Okrężna 50 | 64-915 Jastrowie